Logotyp Kongresu Medycznego
Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych

Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych zrzesza szesnaście polonijnych organizacji medycznych działających w Niemczech, Francji, USA, Szwecji, Gruzji, Mołdawii oraz na Białorusi, Litwie i Ukrainie.
W niektórych państwach istnieje kilka niezależnych organizacji. Podstawowym zadaniem Federacji jest służenie polonijnej społeczności medycznej poprzez wymianę doświadczeń, współpracę zawodową i naukową między zorganizowanymi grupami polskich lekarzy za granicą oraz środowiskami medycznymi i naukowymi w Polsce oraz organizowanie zjazdów naukowo-medycznych, spotkań i konferencji.

Federacja reprezentuje wspólne interesy organizacji członkowskich w stosunkach z organizacjami oraz środowiskiem medycznym w Polsce i na terenie międzynarodowym. Istotną funkcją Federacji jest również nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów koleżeńskich oraz poprzez pracę i pozycję polonijnych lekarzy promowanie Polski i dbanie o jej pozytywny wizerunek w krajach, w których działają lekarze polonijni.

 

Zarząd Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych

Prezes: Marek Rudnicki, USA

Wiceprezes: Janusz Kasina, Szwecja

Wiceprezes: Bronisława Siwicka, Litwa

Sekretarz: Bogdan Milek, Niemcy

Skarbnik: Bronisław Orawiec, USA

 

Organizacje zrzeszone w Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych:


ASSOCIATION DES MEDECINS D’ORIGINE POLONAISE DE FRANCE
Prezes: Dr Mathias Lipski


ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE D’ORIGINE POLONAISE (APSOP) REGION NORD PAS-DE-CALAIS

Prezes:  Dr Andrzej Burzyński


DEUTSCH-POLNISCHE MEDIZINISCHE GESELLSCHAFT BERLIN
Prezes: Prof. Jan Zierski


KOŁO LEKARSKIE PRZY TOWARZYSTWIE KULTURY POLSKIEJ ZAKARPACIA
Prezes: Doc. Dr Aleksander Pulyk


POLISH AMERICAN HEALTH ASSOCIATION (WASHINGTON)
Prezes: Dr Anna Korzon


POLISH-AMERICAN MEDICAL SOCIETY (CHICAGO)
Prezes: DrKorneliaKról


POLNISCHE MEDIZINISCHE GESELLSCHAFT IN DEUTSCHLAND E.V.
Prezes: Dr Bogdan Milek


POLSKIE STOWARZYSZENIE MEDYCZNE NA LITWIE (WILNO)
Prezes:  Dr Daniel Lipski 


POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE NA GRODZIEŃSZCZYZNIE (GRODNO)
Prezes: Dr Kazimierz Jodkowski


POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE W BARANOWICZACH
Prezes: Dr Maria Syczewska 


STOWARZYSZENIE POLSKICHORGANIZACJI MEDYCZNYCH W MOŁDAWII
Prezes: Dr Borys Duda

POLSKA MEDICINSKA FÖRENINGEN I SVERIGE - REGION STOCKHOLM
Prezes: Dr Stanislaw Ryniak


POLSKA MEDICINSKA FÖRENINGEN I SVERIGE - REGION MALMÖ

Prezes: Dr Ted Mingelgrin


STOWARZYSZENIE LEKARZY POLSKICH WE LWOWIE

Prezes: Dr Ewelina Hrycaj-Malanicz


POLONIJNE KOLO LEKARZY POLSKIEGO KULTURALNO-OŚWIATOWEGO TOWARZYSTWA „ODRODZENIE” W BERDIANSKU

Prezes: Dr Olga Bondarewa

ZWIĄZEK POLONII MEDYCZNEJ IM. ŚW. GRIGOŁA PERADZE W GRUZJI
Prezes: Dr. Tatiana Kurczewska